นายวรวุฒิ  เพชรไพร

ผอ. รพ.สต.โพธิ์ศรี

รพ.สต.ใน อ.โพธิ์ชัย

ปฏิทิน

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

อสม. PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันเสาร์ที่ ๐๗ กรกฏาคม ๒๕๕๐ เวลา ๐๙:%M น.

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านราษฎร์ถาวร

นางหนูกุล  หัดระวี (ประธาน)


นางสันสนีย์  เทียนอ่อน


อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  หมู่ 2 บ้านพลไทย

                                                                                                                                                                    

นางไสว  สุวรรณศรี (ประธาน)


นางทองสี  คำบัวโคตร


 

นางอุบล  ศิริภักดิ์    


นางบุญเพ็ง  ต้นนาแพง    


  

นางคูณแก้วกระภูไชย  


 

    นางล้ำ  เตชะ    


   นางนารี  วารีรัตน์


นางนิตยาภรณ์  ทองพล 


นางพิสมัย  เวียงอินทร์


นางสลา  สุวรรณศรี


นายสม  สุวรรณศรี


นางสุกัน  โวหารลึก


นายสมบูรณ์  กลิ่นจันทร์อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ 3 บ้านหนองนกทา

นายหยุย  โยสะอาด (ประธาน)


นายประจวบ  โยสะอาด


นายอุทัย  ชมพูวิเศษ


นายบุญมา  คำสุวรรณ


นายชาติชาย  นาทองแถม


นางจิราพร  เสี่ยงทองคา


นายจำรัส  กุลอาสา


นางไพทูลย์  โยสอาด


นายตี  ชำนาญยิ่ง


นางทองดี  มิสา


นางตุ่ม  ผกาหวล


นางวิไล  สิงหาทิพย์


อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ 6 บ้านโพธิ์ศรี

นางชารี  คูลิน (ประธาน)


นางมะณี  บุญสินชัย


นาง


นาง


นาง


นางอ่อนสี  ฐานไชยยิ่ง


นางกิจสมัย  อรุณโรจน์


แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘:%M น.
 
บุคลากร
ขณะนี้เวลา
สำรวจความคิดเห็น
สิ่งที่ท่านต้องการเมื่อมารับบริการที่ รพ.สต.แห่งนี้
 
ขณะนี้มีใครออนไลน์บ้าง
เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Login Form