นายวรวุฒิ  เพชรไพร

ผอ. รพ.สต.โพธิ์ศรี

รพ.สต.ใน อ.โพธิ์ชัย

ปฏิทิน

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

โรงเรียนนวตกรรมสุขภาพชุมชนตำบลโพธิ์ศรี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันเสาร์ที่ ๐๙ สิงหาคม ๒๕๕๑ เวลา ๐๘:%M น.

โรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสุขภาพของคนทั้งในและนอกชุมชน ซึ่งมี 6 ห้องเรียน ดังนี้

ห้องเรียนที่ 1 : กองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบลโพธิ์ศรี ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกองทุนฯทั้งระบบ โดยได้ใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการกองทุนฯ ได้จัดบริการด้านสุขภาพครอบคลุมทุกกลุ่มอายุ ปีละ 15-20 โครงการ จัดกิจกรรมลงถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโพธิ์ศรี ได้รับรางวัลกองทุนฯต้นแบบระดับจังหวัดและระดับเขต

ห้องเรียนที่ 2:อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.) อผส.ตำบลโพธิ์ศรี อผส. 1 คน ดูแลผู้สูงอายุ 8-9 คน อผส.ทำหน้าที่ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบครบวงจรที่บ้าน ให้บริการถึงลูกถึงคน ถึงใจ ทั่วถึง มีสมุดประจำตัวของ อผส. มีข้อมูลสุขภาพของผู้สูงอายุที่ผิดชอบ ผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพได้รับการดูแลจาก อผส. จนสุขภาพดีขึ้นอย่างชัดเจนหลายราย และ เกิดนวัตกรรม “ลำกองก้าผู้สูงอายุ” เป็นต้นแบบของจังหวัด


ห้องเรียนที่ 3 : กองทุนสวัสดิการชุมชน (ออมวันละบาท) เพื่อจัดสวัสดิการในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน ตั้งแต่ เกิด-แก่-เจ็บป่วย จนถึงเสียชีวิต ซึ่งประชาชนทุกกลุ่มอายุได้ประโยชน์มาก และเมื่อสิ้นปีมีการจัดสรรผลกำไรเพื่อการจัดการสุขภาพ ในชุมชน เช่น สมทบงบประมาณจัดงานวันผู้สูงอายุ จัดงานกีฬาในหมู่บ้าน เป็นการส่งเสริมสุขภาพจิตในชุมชน


ห้องเรียนที่ 4 : โภชนาการกระดานแม่เหล็ก เนื่องจากในปี พ.ศ. 2548 ในหมู่บ้านมีปัญหาเด็กขาดสารอาหารในชุมชนและผู้ปกครองไม่สามารถประเมินภาวะโภชนาการของเด็กได้ จึงได้แนวคิดแก้ไขปัญหา โดยเสนอแนวคิดเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ อบต.โพธิ์ศรี จึงเกิดโครงการโภชนาการกระดานแม่เหล็ก ได้นำไปใช้ทุกหมู่บ้าน ผู้ปกครองทุกคนมีความรู้และใช้กระดานแม่เหล็กได้เอง ส่งผลให้เกิดการแก้ไขปัญหาโภชนาการของเด็กในชุมชนได้เป็นอย่างดี


ห้องเรียนที่ 5 : หมู่บ้านต้นแบบสุขภาพดี วิถีพอเพียง บ้านรุ่งแสงทอง เป็นหมู่บ้านต้นแบบสุขภาพดี วิถีพอเพียง เริ่มดำเนินการเมื่อปี 2551 ได้คัดกรองสุขภาพสำหรับประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป จำนวน 220 คน พบว่า ปกติ 160 คน มีภาวะเสี่ยง 34 คน และมีผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง 29 คน ได้มีแกนนำในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของคนในชุมชน ร่วมกับผู้นำชุมชนและเพื่อน อสม. รณรงค์ให้ประชาชนปลูกผักปลอดสารพิษไว้กินเองทุกครัวเรือน รณรงค์การรับประทานอาหารลดหวาน มัน เค็ม ส่งเสริมการออกกำลังกาย และจัดสภาพแวดล้อมในชุมชนให้สะอาดอยู่เสมอ นำภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยนำลูกยางพารา มาผลิตเป็นอุปกรณ์นวดฝ่ามือ ฝ่าเท้าสำหรับผู้ป่วยเบาหวานและประชาชนทั่วไป เพื่อลดอาการชาที่มือและเท้าทำให้โลหิตไหลเวียนดี เมื่อปี 2553 ได้ประเมินผลโครงการฯ พบว่า ประชาชนกลุ่มปกติเพิ่มขึ้นเป็น 176 คน กลุ่มเสี่ยงลดลง เหลือ 18 คน ไม่มีผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ และผู้ป่วยรายเก่าไม่มีโรคแทรกซ้อน และ มีบุคคลต้นแบบ คือ นางน้อย ยุบลไสย์ และ นางสีดา โพธิ์ศรีศาสตร์


ห้องเรียนที่ 6 : โรงเรียนจัดการสุขภาพ มี อสม.ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรแพทย์แผนไทย 372 ชั่วโมง ได้มีส่วนร่วมพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนบ้านหนองนกทา จนผ่านการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง และมุ่งสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ได้เข้าไปขยายงานแพทย์แผนไทยในโรงเรียน โดยเป็นวิทยากรฝึกอบรมนักเรียนในการนวด และจัดทำลูกประคบใช้ในโรงเรียนและนำมาใช้ในครัวเรือน นำไปจำหน่าย จนเยาวชนมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน


สรุปจากการทำงานด้วยความทุ่มเทของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ทำให้ตำบลโพธิ์ศรีผ่านการประเมินตำบลจัดการสุขภาพในระดับ 5 ดาว มาตั้งแต่ ปี 2551 และได้รักษาสภาพมาอย่างต่อเนื่อง มีการขยายผลไปตำบลใกล้เคียง จนเป็นแหล่งเรียนรู้ของคนทั้งในและนอกชุมชน เกิดเป็นโรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพชุมชนตำบลโพธิ์ศรี ซึ่งเป็นโรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพชุมชนแห่งแรกของจังหวัดร้อยเอ็ด ขยายผลการดำเนินงานสู่ตำบลใกล้เคียง เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้และศึกษาดูงานจากท้องถิ่นอื่น
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๒:%M น.
 
บุคลากร
ขณะนี้เวลา
สำรวจความคิดเห็น
สิ่งที่ท่านต้องการเมื่อมารับบริการที่ รพ.สต.แห่งนี้
 
ขณะนี้มีใครออนไลน์บ้าง
เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Login Form